ISIDORUS
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Drukuj
czwartek, 25 grudnia 2008, 6:00
Dodał: (Admin)
Słowo „pokój” to jakby wielki skrót całej Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, którą przyniósł nam Jezus Chrystus. On jest tym, o którym prorokował Micheasz: A Ten będzie pokojem (Mi 5, 1). Wcielone Słowo, umiłowany Syn Boga Ojca, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest Pokojem i zarazem jego źródłem. Rodząc się w stajni betlejemskiej, Jezus przybył, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju (Łk 1, 79).

Współczesny świat na swój sposób szuka pokoju, ale łatwo zadowala się jego fałszywą postacią. Wierzyć, że to Jezus jest prawdziwym Pokojem nie jest więc dzisiaj ani łatwe, ani popularne. Im bardziej świat, w którym żyjemy, staje się światem zakłamania, manipulacji i zwodzenia ludzkich serc na manowce zła i grzechu, tym trudniej poszczególnym osobom i całym środowiskom kierować swoje kroki na drogę Bożego pokoju. Tymczasem uczeń Jezusa to ten, kto – wbrew logice tego świata – nie poddaje się uczuciu załamania i rozpaczy. Nieustannie szuka prawdy i pokoju z niej płynącego. Szuka i znajduje: Jezus Chrystus narodził się właśnie po to, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37). Starajmy się pogłębić w sobie świadomość, że przyniesiony przez Jezusa dar pokoju jest dla nas wielkim moralnym zobowiązaniem – osobistym i społecznym.

bp Zygmunt Zimowski

„Słowo przyszło do swej własności (…). Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. (J 1, 11-12)