ISIDORUS
Co to są Organizacje Pożytku Publicznego Drukuj
czwartek, 29 grudnia 2011, 20:47
Dodał: (Admin)
Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.: - prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; - nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; - cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego; - posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru; - posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji; - podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego; - sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości, - sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości, - przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

- pomocy społecznej; - zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym; - działalności charytatywnej; - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - działalności na rzecz mniejszości narodowych; - ochrony i promocji zdrowia; - działania na rzecz osób niepełnosprawnych; - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy; - działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych; - nauki, edukacji, oświaty i wychowania; - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; - kultury fizycznej i sportu; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; - upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; - ratownictwa i ochrony ludności; - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; - ochrony praw konsumentów; - integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - promocji i organizacji wolontariatu. Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego: - użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach, - prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, - zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego. - możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, - korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

źródło: jedenprocent.pl