ISIDORUS
LITANIA NARODU POLSKIEGO Drukuj
poniedziałek, 1 września 2014, 14:02
Dodał: (Admin)
(do prywatnego odmawiania) uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami Nad Polską, Ojczyzną naszą zmiłuj się, Panie Nad narodem męczenników zmiłuj się, Panie Nad ludem zawsze wiernym Tobie zmiłuj się, Panie Jezu nieskończenie miłosierny zmiłuj się nad nami Jezu nieskończenie mocny zmiłuj się nad nami Jezu, Nadziejo nasza zmiłuj się nad nami Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski módl się za nami Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny módl się za nami Święty Wojciechu, patronie Polski módl się za nami Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza módl się za nami Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie módlcie się za nami Święty Brunonie, apostole ziem polskich módl się za nami Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie módlcie się za nami Święty Ottonie, apostole Pomorza módl się za nami Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian módlcie się za nami Święty Kazimierzu, patronie Litwy módl się za nami Święty Jozafacie, patronie Rusi módl się za nami Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej módl się za nami Święty Florianie, patronie Krakowa módl się za nami Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi módl się za nami Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów módl się za nami Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników módl się za nami Święta Jadwigo, patronko Śląska módl się za nami Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego módl się za nami Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów módl się za nami Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc módl się za nami Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi módl się za nami Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy módl się za nami Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski módl się za nami Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży módl się za nami Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków módl się za nami Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej módl się za nami Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz módl się za nami Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy módl się za nami Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia módl się za nami Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej módl się za nami Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią módl się za nami Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością módl się za nami Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia módl się za nami Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem módl się za nami Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków módl się za nami Wszyscy święci i święte Kościoła módlcie się za nami Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej módl się za nami Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski módl się za nami Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia módl się za nami Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego módl się za nami Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi módlcie się za nami Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka módl się za nami Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna módl się za nami Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus módl się za nami Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa módl się za nami Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy módl się za nami Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie módl się za nami Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych módl się za nami Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu módl się za nami Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina módlcie się za nami Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu módl się za nami Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości módl się za nami Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu módl się za nami Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu módl się za nami Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico módl się za nami Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych módl się za nami Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska módl się za nami Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów módl się za nami Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych módl się za nami Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie módl się za nami Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła módl się za nami Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych módl się za nami Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych módl się za nami Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych módl się za nami Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej módlcie się za nami Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin módlcie się za nami Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast módl się za nami Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze módl się za nami Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości módl się za nami Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu módlcie się za nami Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego módl się za nami Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości módl się za nami Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce módl się za nami Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego módl się za nami Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku módl się za nami Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców módl się za nami Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego módl się za nami Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej módl się za nami Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole „Solidarności”, męczenniku bezbożnego komunizmu módl się za nami Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej módl się za nami Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym módl się za nami Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu, módl się za nami Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów módl się za nami Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie Od ducha niezgody wybaw nas, Panie Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie Winy królów naszych przebacz, o Panie Winy magnatów naszych przebacz, o Panie Winy szlachty naszej przebacz, o Panie Winy rządzących krajem przebacz, o Panie Winy kierujących ludem przebacz, o Panie Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie Winy ludu naszego przebacz, o Panie Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie Winy całego Narodu Polskiego przebacz, o Panie Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie Brzęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie Płacz matek i żon usłysz, o Panie Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie Płacz dzieci katowanych za polski pacierz usłysz, o Panie Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny usłysz, o Panie Łzy rolników pozbawionych swej ziemi usłysz, o Panie Wołanie krzywdzonego roboczego ludu usłysz, o Panie Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu usłysz, o Panie Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów usłysz, o Panie Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni „Wujek” usłysz, o Panie Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych daj nam, o Panie Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy daj nam, o Panie Miłość Polski, Ojczyzny naszej daj nam, o Panie Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność daj nam, o Panie Wolność, chwałę, szczęście i pokój daj nam, o Panie Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi daj nam, o Panie Wszystkie dary Ducha Świętego daj nam, o Panie Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze naucz nas, o Panie Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego daj nam, o Panie Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata zachowaj nam, o Panie Przez Anioła – Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie Boże Piastów i Jagiellonów nie opuszczaj nas, o Panie Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem. W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny. Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „bierzmowania dziejów”, udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.