ISIDORUS
Desatero Božích přikázání Drukuj
sobota, 12 kwietnia 2008, 18:20
Dodał: (Admin)
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Mojžíš s deskami Zákona
Mojžíš s deskami Zákona
Rembrandt van Rijn
1.V jednoho Boha věřit budeš 2.Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3.Pomni, abys den sváteční světil. 4.Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5.Nezabiješ. 6.Nesesmilníš. 7.Nepokradeš. 8.Nepromluvíš křívého svědectví proti bližnímu svému. 9.Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku bližního svého.