ISIDORUS
Powrót nestorian do Kościoła Katolickiego Drukuj
środa, 14 maja 2008, 10:50
Dodał: Mateusz Markiewicz (MateuszMarkiewicz)
28 marca 2008r. nastąpiło uroczyste wyznanie wiary katolickiej przez bpa Mar Bawai Soro i podległe mu duchowieństwo oraz lud. Razem z grupą sześciu prezbiterów, ponad 30 diakonów i subdiakonów oraz pokoło 3000 wiernych powrócili do Kościoła powszechnego. Dotychczas byli oni członkami nestoriańskiego Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Zostali oni formalnie przyjęci przez katolicką Diecezję św. Piotra Apostoła dla katolików chaldejskich i asyryjskich. Diecezja ta znajduje się na obszarze Stanów Zjednoczonych.
bp Mar Bawai Soro
bp Mar Bawai Soro
Bp Mar Bawai Soro już od dawna bronił przed biskupami nestoriańskimi zasady prymatu papieża jako następcy św. Piotra. 2 listopada 2005r. broniąc tej nauki przed Synodem Biskupów Asyryjskiego Kościoła Wschodu powoływał się na ponad 50 liturgicznych, kanonicznych i patrystycznych fragmentów potwierdzających prymat papieża. Udowadniał, że władza patriarchów bierze się z uniwersalnej władzy w Kościele. Tę władzę ma papież. Po tym wystąpieniu został zasuspendowany. Katolicka Diecezja św. Piotra Apostoła wyraża ogromną radość z powodu powrotu tylu ludzi do jedności z Kościołem. Z chwilą wyznania wiary katolickiej grupa ta stała się częścią Chaldejskiego Kościoła Katolickiego.
Nestorianizm to doktryna głosząca, że Jezus Chrystus składa się z dwóch odrębnych bytów: ludzkiego i boskiego. Nazwa pochodzi od Nestoriusza, patriarchy Konstantynopola w latach 428-431. Nestorianizm został uznany za herezję i potępiony na soborze efeskim w 431.