ISIDORUS
PASTÝŘSKÝ LIST K SV. VÁCLAVU Drukuj
niedziela, 21 września 2008, 6:00
Dodał: (Admin)
Drazí spolubratři kněží a jáhni, milí řeholníci a řeholnice, drazí věřící!
Hrob sv. Václava
Hrob sv. Václava
Praha
V běžném každodenním životě přichází tolik událostí, domácích i světových, jedna překrývá druhou a mnohé rychle zapadají za horizont běžícího času. V letošním roce jsme si připomínali některé tzv. „osmičkové události“ z našich moderních dějin, které mají význačné formující místo v naší historii. V této souvislosti jsme si hned na začátku roku připomněli pro naše dějiny zvláště významnou skutečnost – narození sv. Václava, vzdělaného křesťanského vládce a mučedníka, jehož život na počátku našich dějin má zakládající důležitost. Zůstal po staletí zářivou postavou našich dějin a je i po jedenácti stech letech aktuální výzvou pro naši dobu. Proto jsme vyhlásili tento rok za svatováclavský. Nyní se blíží ústřední slavnost tohoto jubilea, národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi a pak i další významné události svatováclavského roku. Naše slavení ale nemůže zůstat jen vnější událostí. Úcta ke světci a zamyšlení nad jeho životem, který ovlivňoval víc než tisíc let naše dějiny, nám klade otázky a výzvy i pro přítomnost. Naši národní světci jsou nejen našimi ochránci, ale také „ikonami“ a konkrétním podobenstvím evangelního života pro náš dnešek. Dívejme se proto na životní cestu, jednání a příklad sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona našeho národa, a hledejme inspiraci. Síla evangelia v jeho životě zůstává jako dědictví. A to je hned první otázka: jaké dědictví zanecháváme my svým potomkům a co jim z převzatého pokladu víry předáváme? Sv. Ludmila, bába sv. Václava, svému vnukovi věrně předávala víru, živý vztah k Bohu. A Václav pak toto dědictví přinášel svým životem a svým příkladem celému národu, aniž z víry dělal ideologii pro upevnění své vladařské moci. Velká inspirativní výzva! Co my považujeme ve svém životě za skutečně důležité? Hmotné „statky“ nebo hodnoty pro poctivý a pravdivý život zajišťující budoucnost, jako jsou upřímnost, spravedlnost, věrnost, poctivost, statečnost? Svatý Václav byl na začátku našich dějin prvním vzdělaným křesťanským panovníkem. Kladl základy našich dějin a do jejich kořenů vkládal křesťanské hodnoty: hluboký vztah k Bohu, vzájemné mezilidské vztahy založené na křesťanské lásce, úctu k životu, svobodu pro všechny, péči o chudé, toleranci, zodpovědnost. Václavovi šlo o víru živou a žitou, ne o nějaký nástroj ovlivňování. Zdá se, že se ve světě začíná pomalu vracet hledání pevných hodnot jako perspektiva budoucnosti. Život sv. Václava i ostatních světců jsou dokladem, že život postavený na evangelních hodnotách má trvalost a dává člověku naději pro budoucnost, bez níž se nedá žít. Vnější oslavy, i kdyby byly sebevětší a budily velké uznání a obdiv ke světci, by nakonec zanechaly možná jen pocit prázdnoty a zbytečnosti, kdyby nevyústily v konkrétní přisvojení si těchto hodnot, všeho toho krásného a dobrého, co vytváří trvalost a velikost postav světců naší minulosti. Při svém pohledu na život a vzor sv. Václava však nesmíme podlehnout omylu dnešního člověka, který se spoléhá jen sám na sebe, na svoje schopnosti a nadání a vše měří výkonem. V mešní prefaci o světcích vyznáváme: „Velikost jejich života je tvůj dar…“ Když se necháváme inspirovat životem sv. Václava, nepřehlédněme jeho živou víru, která ho vedla k tomu, aby se neopíral jen o svou panovnickou moc, o své vlohy a vzdělání, ale o Krista, v kterého věřil. Z tohoto pramene pak vycházejí trvalé plody a síla v nejobtížnějších okamžicích jeho života. Tento základní rozměr světcova života se musí stát nejsilnější inspirací pro náš dnešek. Všechny vás proto zveme na jubilejní pouť do Staré Boleslavi, k oslavě a úctě sv. Václava, dědice České země, mučedníka a knížete. Přijďte se poklonit vzácné relikvii tohoto patrona a ochránce našeho národa, která je znamením jeho živé přítomnosti v našich dějinách. K tomu vám společně žehnáme

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký Mons. Jiří Paďour OFMCap., biskup českobudějovický Mons. František Radkovský, biskup plzeňský