ISIDORUS
OKRES ADWENTU: ODKRYJMY BOGA W SŁOWIE „A SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO SŁOWO" (J 1,1) Drukuj
niedziela, 28 listopada 2010, 0:00
Dodał: (Admin)
Niech zatem tegoroczny Adwent będzie czasem szczególnej kontemplacji oblicza Chrystusa, Wcielonego Słowa, czasem zanurzenia się w Jego tajemnicę i otwierania się na działanie Ducha Świętego - w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku.
W treści teologiczne i tematykę Adwentu niech wprowadzą nas słowa Jana Pawła II: „Kontemplacja oblicza Chrystusa winna czerpać inspirację z tego, co mówi o Nim Pismo Święte, które od pierwszej do ostatniej strony przeniknięte jest Jego tajemnicą, ukazywaną w niejasnym zarysie w Starym Testamencie, a w pełni objawioną w Nowym, co pozwala św. Hieronimowi orzec stanowczo, że «nieznajomość Pisma to nieznajomość samego Chrystusa». Zachowując więź z Pismem Świętym, otwieramy się na działanie Ducha (por. J 15,26), z którego teksty biblijne biorą początek, a zarazem na świadectwo Apostołów (por. J 15,27), którzy bezpośrednio zetknęli się z Chrystusem, Słowem życia, widzieli Go na własne oczy, słyszeli własnymi uszami, dotykali rękoma (por. 1J 1,1)" (NMI 17).

Cały Stary Testament był proroctwem zapowiadającym przyjście Chrystusa i zarazem oczekiwaniem na Niego. Treścią tego proroctwa jest nowy Lud Boży, który będzie oczekiwał na pełne urzeczywistnienie się Królestwa Bożego w całym Kościele, czyli w każdym człowieku aż do skończenia świata. „Jest to istota Kościoła, który dobrze wie, że łaska wcielenia Chrystusa już jest w nim i że na pełne Wcielenie Syna Bożego w ludzkość Kościół jeszcze czeka. Oddają to dobrze słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela, który głosił: „między wami stanął ten, który ma przyjść" (J 1,26). Tak więc Chrystus już stanął między nami, ale ciągle jeszcze ma przyjść! Okres Adwentu jest więc dla Kościoła takim czasem, w którym ten Kościół jako Oblubienica Chrystusa ciągle przygotowuje się i czeka na przyjście Oblubieńca powtarzając tęsknie: Maranatha - przyjdź, Panie Jezu (Ap 22,20)" (ks. J. Sroka). Niech zatem tegoroczny Adwent będzie czasem szczególnej kontemplacji oblicza Chrystusa, Wcielonego Słowa, czasem zanurzenia się w Jego tajemnicę i otwierania się na działanie Ducha Świętego - w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku. Niech to będzie przede wszystkim czas owocnego poszukiwania Chrystusa w Piśmie Świętym, odkrywania Boga w Słowie. Kim jest Chrystus i co oznacza Jego przyjście dla nas pięknie wyrażają antyfony drugiego okresu Adwentu (od 17 do 24 grudnia), które w swej zwięzłej formie zawierają bogactwo treści teologicznych i biblijnych - warte wykorzystania w przepowiadaniu.

źródło: Episkopat.pl (Komisja Duszp./md © Biuro Prasowe KEP 2010)