ISIDORUS
Zwrot kosztów poniesionych na podręczniki szkolne Drukuj
wtorek, 3 czerwca 2008, 22:20
Dodał: (Admin)
Projekt rozporządzenia RM w sprawie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 30 maja br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W wyniku tego programu rodziny pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych. W rozporządzeniu zostaje wydłużony do końca roku termin składania wniosków o refundację kosztów.

Projekt rozporządzenia RM w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. został przez Ministra Edukacji Narodowej skierowany do uzgodnień międzyresortowych i do konsultacji z partnerami społecznymi. Głównym założeniem programu jest umożliwienie rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej ubieganie się o refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych przez cały rok kalendarzowy. Uzgodnienia potrwają do 30 czerwca br. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia –” zakłada refundację kosztów podręczników szkolnych w łącznej kwocie 51 300 tys. zł. Proces przygotowywania rozporządzenia nie będzie miał wpływu na możliwość skorzystania z tej formy pomocy przez potrzebujące rodziny. Rozporządzenie, jak co roku, zakłada refundację już poniesionych kosztów na zakup podręczników. Oznacza to, że rodzice najpierw muszą podręczniki zakupić, a potem ubiegać się o zwrot poniesionych już nakładów. Program w 2008 r. nie ma wskazanego terminu zakończenia, co oznacza, że rodzice będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów do końca roku. Wydłużenie daty przyjmowania wniosków ma na celu umożliwienie dotarcia z pomocą do każdej z zainteresowanych i uprawnionych do skorzystania z programu rodzin. Zwrot kosztów zakupu podręczników odbywać się będzie w całości ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa. W zależności od rodzaju podręczników refundacja wyniesie: • 70 zł w przypadku podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego • 130 zł w przypadku podręczników do klasy I szkoły podstawowej • 150 zł w przypadku podręczników do klasy II szkoły podstawowej • 170 zł w przypadku podręczników do klasy III szkoły podstawowej Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia w br. refundacja przebiegać będzie na uproszczonych zasadach. Do obowiązujących przepisów dodane zostały bowiem zapisy mówiące o: • możliwości ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę osób wpłacających środki na ich zakup, • możliwości ubiegania się o refundację podręczników zakupionych dla uczniów nie będących uczniami szkoły prowadzonej przez gminę, np. szkoły specjalnej lub społecznej (wniosek kierowany jest do urzędu gminy właściwego dla siedziby szkoły). Uruchomienie I transzy środków nastąpi niezwłocznie po podpisaniu programu przez Prezesa Rady Ministrów. Tak szybki start wypłaty środków możliwy jest dzięki zebranym już w kwietniu przez MEN informacjom od wojewodów. II transza przekazana zostanie do wojewodów, a następnie do gmin na podstawie ostatecznej liczby wniosków zebranych od rodziców. źródło: www.men.gov.pl