ISIDORUS fejetony
Dnes je pondělí, 15. července 2024    
Přihlásit se | RegistraceNejnovější:
Společenství
Víra
Dítě
Mládež
Manželství
Rodiče
Senioři
Každodennost
Duchovní
Kultura a umění
Zpět Zpět
Litanijní modlitba Tiskni
sobota, 24 prosince 2005, 16:07
Přidal: (Admin)
Forma litanijní modlitby je známá ve všech velikých monoteistických náboženstvích, ale najdeme ji také v mnoha menších náboženských společenstvích. Pro naše prostředí je typická její forma a použití v latinském katolictví. Má zde specifickou úlohu, např. je centrálním elementem májových a červnových pobožnosti nebo křestních obřadů, kde vyjadřuje spojení katechumena uprostřed církevního shromáždění nejen s církví po celém světě, ale i s „církví vítěznou“. Význam litanijní formy kolektivní modlitby však není na tato specifická použití omezen, ale litanie mají velký význam i v jiných místech bohoslužebného a spirituálního života.

Struktura litanii připomíná pozdější strukturu růženců a korunek – spočívá totiž na rytmickém opakování modlitebních formulaci modlitebním společenstvím, povětšinou rozděleným na předřečníka a opakující chór. Je ale také rozdíl. Oproti růženci, kde je větší část recitovaného textu stálá, u litanií se první část jednotlivých vyzvání mění, odpověď je pak stálá (buď pro celé litanie, nebo pro jejich jednotlivé větší celky), takže připomíná svojí podobou např. antifonu žalmu (žalmovou odpověď v responsoriálním žalmu). Úkolem tohoto článku nebude ukázat hloubku nebo účinnost těchto modliteb a jen pohled etnologa náboženství, který chce tímto odkrýt prostoročas obecnosti litanií v křesťanství.

Litanie ve Svatém Písmu


Forma litanií je, jak jsme už řekli, vlastní i judajismu, a s touto formou se setkáváme již ve Starém Zákoně, např. v knize Žalmů a u proroka Daniele. Pravděpodobně nejstarší litanii je žalm 136.(135.):

1. Oslavujte Hospodina, nebo [jest] dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
2. Oslavujte Boha bohů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
3. Oslavujte Pána pánů, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
4. Toho, kterýž sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
5. Kterýž učinil nebesa moudře, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
6. Kterýž roztáhl zemi na vodách, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
7. Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
8. Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
9. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
10. Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
11. A vyvedl Izraele z prostředku jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
12. V ruce silné a v rameni vztaženém, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
13. Kterýž rozdělil moře Rudé na díly, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
14. A převedl Izraele prostředkem jeho, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
15. A uvrhl Faraona s vojskem jeho do moře Rudého, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
16. Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
17. Kterýž pobil krále veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
18. A zbil krále znamenité, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
19. Seona krále Amorejského, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
20. Též Oga krále Bázan, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
21. A dal zemi jejich v dědictví, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
22. V dědictví Izraelovi, služebníku svému, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
23. Kterýž v snížení našem pamatuje na nás, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
24. A vytrhl nás z nepřátel našich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
25. Kterýž dává pokrm všelikému tělu, nebo jest věčné milosrdenství jeho.
26. Oslavujte Boha silného nebes, neboť jest věčné milosrdenství jeho.


Druhou, delší litanii je deuterokanonická piseň tří mužů (Dn 3, 52-90)

52 ”Požehnaný jsi, Hospodine, Bože našich otců, chvályhodný a vyvýšený navěky, a požehnané svaté jméno tvé slávy, nade vše chvályhodné a nade vše vyvýšené navěky.
53 Požehnaný jsi v chrámu své svaté slávy, nade vše velebený a přeslavný navěky.
54 Požehnaný jsi, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti, chvályhodný a nade vše vyvýšený navěky.
55 Požehnaný jsi na svém královském trůně, nade vše velebený a nade vše vyvýšený navěky.
56 Požehnaný jsi na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky!“
57 ”Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, velebte a vyvyšujte ho navěky.
58 Dobrořečte Hospodinu, nebesa, velebte a vyvyšujte ho navěky.
59 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, velebte a vyvyšujte ho navěky.
60 Dobrořečte Hospodinu, všechny vody nad oblohou, velebte a vyvyšujte ho navěky.
61 Dobrořečte Hospodinu, všechny mocnosti, velebte a vyvyšujte ho navěky.
62 Dobrořečte Hospodinu, slunce a měsíci, velebte a vyvyšujte ho navěky.
63 Dobrořečte Hospodinu, nebeské hvězdy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
64 Dobrořečte Hospodinu, všechen dešti a roso, velebte a vyvyšujte ho navěky.
65 Dobrořečte Hospodinu, všechny větry, velebte a vyvyšujte ho navěky.
66 Dobrořečte Hospodinu, ohni a žáre, velebte a vyvyšujte ho navěky.
67 Dobrořečte Hospodinu, chladno i teplo, velebte a vyvyšujte ho navěky.
68 Dobrořečte Hospodinu, krůpěje rosy i sněhové vločky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
69 Dobrořečte Hospodinu, noci a dni, velebte a vyvyšujte ho navěky.
70 Dobrořečte Hospodinu, světlo a temnoto, velebte a vyvyšujte ho navěky.
71 Dobrořečte Hospodinu, lede a mraze, velebte a vyvyšujte ho navěky.
72 Dobrořečte Hospodinu, ledovce a sněhy, velebte a vyvyšujte ho navěky.
73 Dobrořečte Hospodinu, blesky a mračna, velebte a vyvyšujte ho navěky.
74 Dobrořeč Hospodinu, země, veleb a vyvyšuj ho navěky.
75 Dobrořečte Hospodinu, hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
76 Dobrořeč Hospodinu, vše, co roste na zemi, veleb a vyvyšuj ho navěky.
77 Dobrořečte Hospodinu, moře a řeky, velebte a vyvyšujte ho navěky.
78 Dobrořečte Hospodinu, prameny vod, velebte a vyvyšujte ho navěky.
79 Dobrořečte Hospodinu, netvoři a vše, co se hýbe ve vodách, velebte a vyvyšujte ho navěky.
80 Dobrořeč Hospodinu, všechno nebeské ptactvo, veleb a vyvyšuj ho navěky.
81 Dobrořečte Hospodinu, všechna zvířata divoká i krotká, velebte a vyvyšujte ho navěky.
82 Dobrořečte Hospodinu, synové lidští,velebte a vyvyšujte ho navěky.
83 Dobrořeč Hospodinu, Izraeli,veleb a vyvyšuj ho navěky.
84 Dobrořečte Hospodinu, jeho kněží,velebte a vyvyšujte ho navěky.
85 Dobrořečte Hospodinu, jeho služebníci,velebte a vyvyšujte ho navěky.
86 Dobrořečte Hospodinu, duchové a duše spravedlivých, velebte a vyvyšujte ho navěky.
87 Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky.
88 Dobrořečte Hospodinu, Chananjáši, Azarjáši, Míšaeli, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí a zachránil nás z moci smrti, vychvátil nás z vnitřku pece, ze šlehajících plamenů, vychvátil nás zprostředka ohně!
89 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
90 Dobrořečte Hospodinu, Bohu bohů, všichni, kteří se ho bojíte, velebte a chválu vzdejte, protože jeho milosrdenství je věčné .“


Existuje také několik jiných díl v dalších knihách. Zároveň jak citovaný žalm tak i píseň patří k židovským berakotům, tj. požehnáním. Jsou to modlitby vyznačující se žehnáním Bohu za Jeho díla. První berakoty najdeme už v první knize Mojžíšově, zde však mají pouze kratší, jen dvojveršovou formu. Časem se však rozvinuly a přijímaly podobu litanií odříkávaných i v jerusalémském chrámu.

Prvokřesťanské litanie


Litanie používané v prvotní církvi pocházejí z dvou nezávislých zdrojů. Prvním byly zmíněné starozákonní berakoty, druhým novozákonní texty. Nejstarší známou křesťanskou modlitbou v typu berakot je fragment Didache:


Děkujeme ti, svatý Bože,
za tvé svaté jméno,
jemuž jsi učinil příbytek v našich srdcích.
a za poznání a víru a život,
který jsi nám zjevil

skrze Ježíše Krista, tvého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.
/.../
Všemohoucí Panovníku,
ty jsi všechno stvořil pro své jméno.
Lidem jsi dal pokrm a nápoj, aby ti děkovali.
Nám pak jsi daroval duchovní pokrm a nápoj
a věčný život skrze Ježíše Krista, tvého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.

Děkujeme ti, náš Otče, za tvé milostivé vyvolení,
které jsi nám zjevil skrze Ježíše, svého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.
/.../
Děkujeme ti, Otče náš, za život a poznání,
které jsi nám zjevil skrze Ježíše, tvého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.
/.../


Jinou křesťanskou berakotu najdeme v Liturgii Svatého Jakuba, jejíž kořeny sahají do apoštolské doby (překlad druhotný z polštiny):

Svatý jsi Králi věků, veškeré svátosti Pane a Dárce.
Svatý je také Jednorozený Tvůj Syn, Pan náš Ježíš Kristus, skrze něhož jsi všechno stvořil.
Svatý je i Duch Tvůj Nejsvětější, který proniká všechno a nitro Tvoje, Boha a Otce.
Svatý jsi, Všemohoucí, Vševládný, Zděšující.


Druhý typ, ke kterému patří většina dnešních litanii jsou litanie úpěnlivé (prosebné). Jejích zdroj (jak i v pravoslaví známé a praktikované modlitby Ježíšovy) je v evangelijním textu:


„Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou”
(Mk 10,47;48), (Lk, 18,38;39)

Jednou z nejstarších je také nejvíce známá mešní litanie:

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison!
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison!


Tato mešní litanie je trinitárním úvodem ke kdysi delším mešním litaniím, obsahujícím původně více výzev a proseb, které se v současném mešním řádu již nedochovaly. Díky svému trojnému uspořádání působí, že má dvojitý charakter – prosebný, ale i děkovný, je dobrořečením Svaté Trojicí. Prvotní církev znala také průvodní litanie – menší (zpívanou v dni křížové) a větši (u svátku sv. Marka). K této kategorie patří Litanie k všem svatým, která byla znamá v jerusalémském a antiochijském ritu již ve čtvrtém století. Dnes je rozšířená jenom v římské církvi a to v mnoha variantách.

Litanie východních církvi


Ve východních církvích všech ritů jsou modlitby litanijního charakteru velmi rozšířené. V byzantské tradici rozlišujeme tři základní druhy: ektenie, akafist a moleben. Ektenie jsou součásti jak Svaté liturgie tak i denní modlitby.

Zacituji tady Ektenii velkou:

V pokoji k Hospodinu modleme se!
Hospodi, pomiluj.
Za pokoj shůry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za mír celého světa, za blaho svatých církví Božích a za sjednocení všech k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za svatý chrám tento a za vcházející v něj s vírou, zbožností a bázní Boží k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za vladyku našeho (jméno), za důstojné kněžstvo, diakonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za vlast naši a její představitele k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za město toto (vesnici tuto, svatý monastýr tento), za všecka města a země i za ty, kteří podle víry v nich žijí, k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za příznivé počasí, za hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Za cestující po zemi vodě i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Abychom vysvobozeni byli od všelikého soužení, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.
Hospodi, pomiluj.
Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.
Hospodi, pomiluj.

Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné Vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.
Tobě, Hospodine. Neboť tobě náleží všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému
Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.
Amiň.


V církvi řeckokatolické k je ektenii přidaná prosba za papeže římského. Uvedená litanie je zpívaná v pravoslavné církvi v České republice. Verze v jiných státech se mohou neznatelně lišit. O rozšíření této modlitby svědčí i to, že variantu velké ektenie používá husitská církev. V některých římských kostelech se používá ektenie místo Modlitby věřících, s čímž se můžeme sporadicky setkat i v České republice. Dalšími východokřesťanskými litaniemi jsou akafisty. Jsou to dlouhé písně rozdělené na sloky (nazvané ikosami) a prokládané melodickými recitacemi kantora.

Kondak 1
My, tví služebníci, zbavení válečných hrůz, jsme vděční za vítězství tobě, Bohorodičko, naše Vládkyně v boji a Ochránkyně, a vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: Osvoboď nás od všech nebezpečí, abychom k tobě mohli volat: Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Ikos 1
Vznešený anděl byl poslán z nebe, aby řekl „Buď pozdravena“ Matce Boží. Když spatřil tebe, Pane, v ní se vtělujícího, stál v ohromení a netělesným hlasem takto Matku Boží oslovil:
Buď pozdravena, skrze tebe radost září; buď pozdravena, skrze tebe kletba bledne.
Buď pozdravena, povznesení padlého Adama; buď pozdravena, útěcho plačící Evy.
Buď pozdravena, nad lidský rozum vznešená; buď pozdravena, andělským očím v hlubinách ztracená.
Buď pozdravena, jsi královským trůnem; buď pozdravena, jež nosíš toho, který podpírá vše.
Buď pozdravena, hvězdo zářící před východem slunce; buď pozdravena, lůno Božího vtělení.
Buď pozdravena, skrze tebe se obnovuje tvorstvo; buď pozdravena, skrze tebe se klaníme Stvořiteli.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!

Kondak 2
Svatá Paní dobře věděla, že je čistá Panna, a toto směle řekla Gabrielovi: „Tvé zvláštní poselství se mé duši zdá nepochopitelné. Jak můžeš mluvit o narození z lůna panny.“ Aleluja!

Ikos 2
Panna chtěla pochopit toto tajemství a ptala se Božího posla: „Pověz mi, jak může mé panenské lůno přivést na svět dítě?“ A on se s úctou sklonil a řekl:
Buď pozdravena, zasvěcená do úradku Trojjediného Boha; buď pozdravena, mlčenlivá víro prosících.
Buď pozdravena, počátku Kristových zázraků; buď pozdravena, důkaze všech jeho pravd.
Buď pozdravena, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh; buď pozdravena, pozemský moste, jenž vedeš k nebesům.
Buď pozdravena, zázraku anděly oslavený; buď pozdravena, příčino přežalostného pádu démonů.
Buď pozdravena, dala jsi nevýslovné světlo; buď pozdravena, ty nikomu neprozradíš „jak“
Buď pozdravena, jsi moudřejší než všichni učení; buď pozdravena, ty záříš v duších věřících.
Buď pozdravena, Nevěsto nesnoubená!


Akafisty většinou mají pochvalný charakter, čimž se liší od ostatních litanií. Pobožnost akftistu se zpívá ve stoje. Takový je také etymologický význam toho slova – „ne v sedě“. Poslední dobu se tato pobožnost rozšiřuje i v západní církvi.

Dalším druhem modliteb je tzv. moleben. Jsou to rozvrstvené pobožnosti tvořené žalmy, modlitbami a krátkými litaniemi podobných ekteniím a akafistu.

Litanie v západní církvi.


Litanie, které známe v současné římskokatolické církvi se rozlišují na liturgické, a soukromé. Ty první jsou uznané Apoštolským Stolcem a mohou být použity během liturgických a paraliturgických pobožnosti ve všech kostelech. Těch litanii je pouze šest:

- Litanie k všem svatým
- Litanie k Nejsvětější Panne Marie (L. loretánská)
- Litanie k jménu Ježíš
- Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
- Litanie k sv. Josefovi
- Litanie k nejdražší Krvi Krista Pána

Polovina těch litanii má Kristocentrický (příp. Trinitocentrický) charakter. Dokonce Litanie k všem svatým má nejvíc vyzvaní k Bohu.

Každá litanie začíná a končí prosbami Trinitocentryckými a Kristocentrickými. Většinou jsou to (dle staročeského znění):

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!
/.../
Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duše Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!
/.../
Beranku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beranku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beranku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!.


Taková struktura litanie odkazuje na Svatou Mši, která začíná skoro od Kyrie eleison a poslední její okamžik předesílá Agnus Dei.

Kromě šestí veřejných litanii existují celé desítky určených pro soukromou modlitební praxi. Mají stejnou, nebo podobnou strukturu. Nejvíce známé jsou k Duchu Svatému, k Judu Tadeáši, k. sv. Antonínovi. Jakousi výjimkou je nová ale stále populárnější Litanie k Božímu Milosrdenství sepsána sv. Faustinou. Nemá totiž prosebný význam, místo „smiluj se nad námi“ modli se tam slovy „důvěřujeme Ti“.

Většina starokatolických církvi používá stejné litanie. V některých se však vyskytují malé rozdíly, příp. různé verze. Česká starokatolická církev používá např. velmi zajímavou verze litanie k všem svatým. Od tradiční liší nejen opakovanou vyzvou „Chválíme Tvé jméno“ čím patří k neobvyklým litaniím neprosebným, ale také v seznamu světců uvádí takové osobnosti historické, jako jsou Jan Hus nebo Jeroným Pražský, zcela nově kanonizované, jako Jan Maria Kolbe (polský františkán, v Auschwitz se obětoval za muže, který měl rodinu), osobností z protestantského prostředí (např. Dietrich Bonhoeffer, také hitlerovská oběť), a nebo výjimečná osobnost světového ekumenismu bratr Roger z Taize:


Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se......

Se svatou pannou Marií, tvou matkou - chválíme tvé jméno.
Se všemi Božími anděly - chválíme tvé jméno.
S patriarchy a proroky - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Křtitelem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Josefem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Petrem a Pavlem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Ondřejem a Jakubem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem - chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými apoštoly a evangelisty - chválíme tvé jméno.

Se svatou Máří Magdalenou - chválíme tvé jméno.
Se svatým Štěpánem a Vavřincem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Ignácem z Antiochie - chválíme tvé jméno.
Se svatým Hypolitem a Cyprianem - chválíme tvé jméno.
Se svatou Markétou a Kateřinou - chválíme tvé jméno.
Se svatým Václavem a Vojtěchem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Nepomuckým - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Husem a Jeronýmem Pražským - chválíme tvé jméno.
S Ditrichem Bonhoefrem a Oscarem Romerem - chválíme tvé jméno.

S Maxmilianem Kolbem a Josefem Štemberkou z Lidic - chválíme tvé jméno.
S Josefem Toufarem z Čihoště – chválíme tvé jméno
S Přemyslem Coufalem a Petrem Švandou – chválíme tvé jméno.
S bratrem Rogerem z Taizé – chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými mučedníky a mučednicemi - chválíme tvé jméno.
Se svatým Augustinem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Athanasiem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Basilem a Benediktem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Vincencem z Lerina - chválíme tvé jméno.

Se svatým Cyrilem a Metodějem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Wilibrordem z Utrechtu - chválíme tvé jméno.
Se svatým Bernardem z Clairvaux - chválíme tvé jméno.
Se svatým Františkem a Dominikem - chválíme tvé jméno.
Se svatou Kateřinou Sienskou - chválíme tvé jméno.
Se svatou Terezií z Avily - chválíme tvé jméno.
Se svatou Anežkou a Zdislavou - chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými a světicemi Božími - chválíme tvé jméno.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane.

Ode všeho zlého vysvoboď nás. Pane.
Ode všeho hříchu vysvoboď nás, Pane.
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle vysvoboď nás, Pane.
Od pýchy, lenosti a lhostejnosti vysvoboď nás, Pane.
Od slepoty ducha a tvrdosti srdce vysvoboď nás, Pane.
Od válek a přírodních katastrof vysvoboď nás, Pane.
Od znevažování stvoření vysvoboď nás, Pane.
Svým narozením a svým svatým životem vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha svatého vysvoboď nás, Pane.
I když jsme hříšníci prosíme tě, vyslyš nás.
Obnov Církev v pravdě a posiluj ji v lásce, prosíme tě, vyslyš nás.
Daruj národům světa mír, spravedlnost a svobodu, prosíme tě, vyslyš nás.
Buď blízko vězněným, osamělým a utlačovaným, prosíme tě, vyslyš nás.
Dej všem našim zemřelým věčný život, prosíme tě, vyslyš nás.
Ježíši, Synu Boha živého, prosíme tě, vyslyš nás.


V anglikánské církvi je hlavní litanií variace na Litanii k všem svátym – „Anglican Litany“. Její text najdeme na adr.: http://www.compusmart.ab.ca/fhenders/pdf/litanytextnew.pdf

Anglikánská litanie je přechodnou verzi mezi katolicismem a protestantismem. Jinou známou litanií je Adventní litanie. Její kořeny také jsou katolické a tvoří ji velké antifony zpívané před a po Magnificat v dnech před Vánoci.

Protestantské litanie


Litanie v protestantských církvích začneme probírat od luteránské tradice. První druh tu může být ektenie ve východních ritech luteranismu. Jako příklad uvedeme ektenii používanou Ukrajinskou Církví Luteránskou:
http://www.ukrlc.org/liturgija/spovid.htm

Jiným druhem litanie je modlitba podobná anglikánské:

http://www.lcms.org/pages/internal.asp?NavID=3551

Její začátek připomíná klasické katolické litanie.

Metodistická církev od svého začátku používala litanie zvané dialogy. Jako příklad uvedeme hymnus číslo 710:


SAVIOUR, when in dust to thee Low we bow the adoring knee; When, repentant, to the skies Scarce we lift our weeping eyes, O by all thy pains and woe Suffered once for man below, Bending from thy throne on high, Hear our solemn litany!

By thy helpless infant years; By thy life of want and tears; By thy fasting and distress In the savage wilderness; By the dread mysterious hour Of the subtle tempter's power; Turn, O turn a favouring eye, Hear our solemn litany!

By the sacred grief that wept O'er the grave where Lazarus slept; By the gracious tears that flowed Over Salem's loved abode; By the mournful word that told Treachery lurked within thy fold, From thy seat above the sky, Hear our solemn litany!

By thine hour of whelming fear; By thine agony of prayer; By the purple robe of scorn; By thy wounds, thy crown of thorn; By the gloom that veiled the skies O'er the dreadful sacrifice; Listen to our humble cry, Hear our solemn litany!

By thy deep expiring groan; By the sealed sepulchral stone; By the vault whose dark abode Held in vain the rising God, O from earth to heaven restored, Mighty God, ascended Lord, Listen, listen to the cry Of our solemn litany!


Obdobných litanií jsou celé desítky. Některé však i přes svůj název nemají typickou strukturu s částečně opakovaným textem.
http://www.bread.org/get-involved/at-church/advent-2005/Litany1.doc
http://www.vaumc.org/index.cfm/fa/content.view/menuID/800.htm
http://www.vaumc.org/index.cfm/fa/content.view/menuID/1206.htm
Luteránské církve také znají dialogy. Text mnoha litanií byl tvořen na základě antifon ke katolickým laudám a nešporám.

Kromě na začátku zmíněné Církve československé husitské a v ní používaných ektenií, se nám zatím nepodařilo poznat litanijní tradice dalších českých národních církví.

Laická tvorba


Kromě liturgických a paraliturgických litanii existuje i spisovatelská třída, v které vznikají básně o typické (litanijní) struktuře. Tento styl se objevil mezí jinými v Polsku a nyní prožívá rozkvět diky oratoriu Tu es Petrus, skupině která inspirovaná působením papeže Jana Pavla II. a Písmem svatým tvoří poetické litanijní písně.


Shrnuti


Litanijní modlitby mají biblický původ. Od začátků křesťanství tato modlitba byla jeho součásti a spolutvořila bohatý náboženský a liturgický život. Dnes se s nimi setkáváme ve skoro každé církvi, ale největší význam mají v církvích svátostných (sakramentálních). Zásadně rozlišujeme prosebné a pochvalné. Jsou velmi živým druhem zbožnosti a stale vznikají nové.

Artur Rumpel, Jakub Sowiński, rev. I.Peschka Stk.C.

Zdroje:

1. Članek p. Artuera Rumpla „Modlitwa Litanijna“ z portálu Kosciol.pl
2. Bible Kralická
3. Ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ, 100 litanii; Kraków 1995
3. Ks. Henryk Paprocki; Liturgie Kościoła Prawosławnego; Kraków 2003
4. Brewiarzyk Mariawicki; Płock 2001
5. Hospody, do Tebe voznoszu duszu moju; Řím 1983
6. Tarsycjusz Sinka, Liturgika
7. Materiály poskytnuté starokatolickou církvi v České republice.
Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Váše názory: Přidejte svůj komentář Číst vše (0)
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.
Přihlásit se:
Jméno: Heslo: Přihlásit se trvale!   
   Zaregistrujte se
K tomuto tématu nejsou žádné příspěvky. Váš může být první.

Rychlá navigace:

Doporučujeme:

Provozovatel:

© 2002-2015 Křesťanský Portál Svatého Isidora
Patrona Internetu a Internautů, ISSN 1803-1285
Vydavatel:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Šéfredaktor:
Tomasz Adam Kaniewski
Zástupce pro českou sekci:
Jakub Sowinski
Adresa redakce:
Redakce Isidorus.Net,
ul. Šafránice 555,
547 01 Náchod;
Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna
221929497 / 0300
Projekt a zpracování:


Česká verze Wersja polska

0.03148007